วิสัยทัศน์/บทบาทหน้าที่
อัตรากำลัง
แผนที่อำเภอ
ที่ตั้งสำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
ข้อมูลพื้นฐานระดับอำเภอ
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
ข้อมูลการผลิตข้าว
ข้อมูลแปลงใหญ่
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

ข้อมูลอารักขาพืช

ข้อมูลกลุ่มสถาบันเกษตรกร
/วิสาหกิจชุมชน

ข้อมูลเกษตรกร SF, YSF
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
ระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฏิทินการปฎิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
zoning
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
เกษตกรที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

 ผักหวาน ผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์มากมาย ทั้งนำมาปรุงอาหารรับประทาน เป็นพืชสมุนไพร และยังมีคุณค่าทางอาหารอีกมากมาย
รายละเอียด

 

สะระแหน่ เป็นพืชที่ใช้ปรุงอาหารประเภทยำ
ลาบ พล่า ต้มยำ อาหารที่มีรสจัด และช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น
นอกจาก นั้น ยัง ใช้ทำยา และสกัดน้ำมันหอมระเหย
ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมอีกหลายอย่าง

รายละเอียด

 

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมเกษตรกร และพัฒนาองค์กรเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

 

ข้อมูลพื้นฐานอำเภอภาชี

 

- ขอเชิญเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรหลังเพาะปลูก15-60 วัน

 

 

- การขอการรับรอง มาตรฐาน GAP พืชอาหาร

สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี ให้บริการคลินิกพืช ทุกวันจันทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

 

แมลงหล่า

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

โรคแคงเกอร์มะนาว

โรคเหี่ยวหรือแง่งเน่าในขิง ข่า ขมิ้น

โรคเน่าดอกดาวเรือง

เพลี้ยกระโดดหลังขาว

โรคจุดน้ำตาลแก้วมังกร

 

  ข่าวแจ้งเตือนการระบาดย้อนหลัง
   
   
   
   
   
   

  

นางฐาปนีย์ มีแสง
เกษตรอำเภอภาชี
Google

www. ภายในเว็บ

 


   
                 
     
 


สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
เลขที่ 6/1 หมู่
3 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140
โทรศัพท์ 0-3531-1275
E-Mail :
phachi_09@hotmail.comCounters
จำนวนผู้เข้าชม