อาสาสมัครเกษตร อำเภอภาชี

ตำบล

จำนวนเกษตรกรปราบเปรื่อง (คน)

กระจิว

8

โคกม่วง

12

ดอนหญ้านาง

10

ไผ่ล้อม

11

พระแก้ว

7

ระโสม

9

ภาชี

4

หนองน้ำใส

8

รวมทั้งหมด

69

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี, มิถุนายน 2563.

แผงผังโครงสร้างคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ปี 2562-2565