Smart Farmer อำเภอภาชี

จำนวนเกษตรกร Smart Farmer อำเภอภาชี

รายชื่อ smart farmer ต้นแบบ อำเภอภาชี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ Smart Farmer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Young Smart Farmer อำเภอภาชี

จำนวนเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer

ตำบล

จำนวนเกษตรกรรุ่นใหม่ (คน)

กระจิว

1

โคกม่วง

2

ดอนหญ้านาง

1

ไผ่ล้อม

2

พระแก้ว

1

ระโสม

-

ภาชี

-

หนองน้ำใส

1

รวมทั้งหมด

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี, มิถุนายน 2563.