Smart Farmer อำเภอภาชี

จำนวนเกษตรกร Smart Farmer อำเภอภาชี

ตำบล

จำนวนเกษตรกรปราบเปรื่อง (คน)

กระจิว

20

โคกม่วง

17

ดอนหญ้านาง

25

ไผ่ล้อม

6

พระแก้ว

6

ระโสม

5

ภาชี

3

หนองน้ำใส

6

รวมทั้งหมด

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Young Smart Farmer อำเภอภาชี

จำนวนเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer

ตำบล

จำนวนเกษตรกรรุ่นใหม่ (คน)

กระจิว

1

โคกม่วง

2

ดอนหญ้านาง

1

ไผ่ล้อม

2

พระแก้ว

1

ระโสม

-

ภาชี

-

หนองน้ำใส

1

รวมทั้งหมด

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี, มิถุนายน 2563.