ข้อมูลพื้นฐานระดับอำเภอภาชี

ที่ตั้งอาณาเขต ขอบเขตการปกครอง
          ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่                        ภาพที่ 1 แผนที่แสดงขอบเขตอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    อาณาเขตติดต่อ
              อำเภอภาชี เป็น 1 ใน 16 อำเภอ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
              ทิศเหนือ                    ติดต่อกับ         อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
              ทิศใต้              ติดต่อกับ         อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
              ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
             ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ        อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การแบ่งเขตการปกครอง
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 72 หมู่บ้าน ดังนี้


ตำบล

หมู่บ้าน
(จำนวน)

เทศบาลตำบล

อบต.

1.กระจิว

8

 

1

2.โคกม่วง

12

 

1

3.ดอนหญ้านาง

10

 

1

4.ไผ่ล้อม

11

 

1

5.พระแก้ว

7

 

1

6.ภาชี

7

1

 

7.ระโสม

9

 

1

8.หนองน้ำใส

8

 

1

รวม

72

1

7