ภาพกิจกรรม

 

ประจำเดือนเมษายน2560
มอบสมุดบันทึกการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตำบลดอนหญ้านาง
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ครั้งที่2
เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี2560

 

ประจำเดือนพฤษภาคม2560
งานวันสาธิตการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด (DW) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2560
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ปรึกษาและกลุ่มยุวเกษตรกรระดับจังหวัด
งานรับขวัญแม่โพสพในแปลงนาส่วนพระองค์

 

ประจำเดือนมิถุนายน2560
งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี2560 ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท
โครงการฝึกอบรมครูฝึกระดับอำเภอ ในการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)
สำนักงานเกษตรอำเภอภาชีประชุมปรึกษาหารือร่วมกับชลประทาน
ประชุมประจำเดือน(DM)สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี