ภาพกิจกรรม

 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์2560
ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงของเกษตรกรตำบลไผ่ล้อมที่ร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรังปี2560
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการป ลูกข้าวรอบ2 ปี59/60ตำบลหนองน้ำใส
ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงของเกษตรกรตำบลโคกม่วงที่ร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรังปี2560
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด อำเภอบางไทร