ภาพกิจกรรม

 

ประจำเดือนเมษายน2561
การรับปัจจัยการผลิต กิจกรรมเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
เสวนาพัฒนาเครือข่ายศจช.ระดับจังหวัด
เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วม(โครงการ5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง)
อบรมเกษตรกรโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมอบปัจจัยการผลิตภายใต้(โครงการ5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง)

 

ประจำเดือนพฤษภาคม2561

รับมอบปัจจัยการผลิตภายใต้(โครงการ5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง)

โครงการปรับปรุงดินดี เพิ่มผลผลิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่( Field Day) ปี2561
จัดเวทีชุมชนครั้งที่1 ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย

 

ประจำเดือนมิถุนายน2561
เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกบัว
โครงการปรับปรุงดินกรด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วม(โครงการ5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง)
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับชุมชน

 

ประจำเดือนกรกฎาคม2561
มอบปัจจัยการผลิตภายใต้(โครงการ5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง)
อบรมหลักสูตรพัฒนาการเกษตร ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย
อบรมหลักสูตรพัฒนาการเกษตร ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย
จัดเวทีชุมชนครั้งที่2 ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย

 

ประจำเดือนสิงหาคม2561
มอบปัจจัยการผลิตภายใต้(โครงการ5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง)
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9
เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
พิธีทำสัญญายืมเงินและชี้แจงการทำเอกสารบัญชี