อัตรากำลังนางสาวกัญญาภัทร พันธุ์ภักดี
เกษตรอำเภอภาชี

งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต


นายสุชาติ ม้ามงคล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลภาชี ตำบลระโสม

 

งานอารักขาพืช


นายทวี รัตน์นอก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รับผิดชอบตำบลไผ่ล้อม ตำบลดอนหญ้านาง

 

งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นางสาวณัฐชยา งามลาภ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลหนองน้ำใส

 

 

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางสาวอรอารีย์ คงเกษม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลพระแก้ว ตำบลกระจิว

 

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ


นายณัฐวรรธน์ จารุทรรศน์พิมล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลโคกม่วง

 

 

งานธุรการ


นางสาวมรกต นาวะระ
เจ้าพนักงานธุรการนางชุ่ม จันทสุคนธ์
พนักงานทำความสะอาด
 

                

    สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
เลขที่ 6/1 หมู่
3 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140
โทรศัพท์ 0-3531-1275
E-Mail :
phachi_09@hotmail.com