New Item 

 

 

 

 

 


อัตรากำลัง

 

นางฐาปนีย์ มีแสง
เกษตรอำเภอภาชี

งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต


นายทศพร ยิ้มอยู่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบ ตำบลไผ่ล้อม ตำบลภาชี

 

งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร


นายณัฐวรรธน์ จารุทรรศน์พิมล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกา

รับผิดชอบ ตำบลระโสม

 

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางสาวณัฐชยา งามลาภ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลหนองน้ำใส ตำบลโคกม่วง

 

 

งานอารักขาพืช

นางสาวอรอารีย์ คงเกษม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ตำบลพระแก้ว ตำบลกระจิว

 

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ


นางสาวธิตินันท์ ขันจอก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รับผิดชอบตำบลดอนหญ้านาง

 

 

งานธุรการ


นางสาวมรกต นาวะระ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางชุ่ม จันทสุคนธ์
พนักงานทำความสะอาด

 

                

    สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
เลขที่ 6/1 หมู่
3 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140
โทรศัพท์ 0-3531-1275
E-Mail :
phachi_09@hotmail.com